Şeyh Ubeyd El Cabiri | Fi Zilaalil Kuran

Şeyh Ubeyd El Cabiri -Hafizahullaah- Fi Zilaalil Kuran adlı kitabın hatalar içerip içermediğine dair soru sorulduğunda şöyle cevap verdi :

“Gerçekten bu güzel bir soru fakat benim kabiliyetim dışında şuan için zira bu kitap hatalarla dolu. Bildiğim kadarıyla Şeyh Abdullaah Ed Duveyş rahimahullaah o kitapda onun yaptığı tam 181 hatayı ortaya koydu.*
(El Mevriduz – Zalel fit Tenbic ala Ehtaiz Zilaal -yazar Abdullaah Ed Duveyş – 1. baskı,1408 hicri . Darul Ulyan el Kasim,Bureyde)

Ve bu kitaba bakınca bazı hataları gördüm. Bunlardan bir tanesi Taha Süresinin 4. ayetinin tefsiriyle ilgiliydi. Seyyid Kutup orda şöyle diyor :

Ve Kuran varoluş içinde bir fenomendir tıpkı dünya ve cennet fenomeni gibi, en ulu meleklerin birlikteliğinde inmiştir. *

*( Ez Zilal : (4/2328-12. baskı, Daarul Ilm Cidde)
Bunu anlamı nedir kardeşlerim – manası nedir…nerden biliyorsun Kuranın yaratıldığını? O zaman bizde deriz ki : Bak, bu “Kavni” (yaratılanlar içinde varolmak) kelimesinin anlamı nedir? Bu kelimenin anlamı onun yaratılmasıdır “Kun”(Ol) kelimesinden dolayı ki buda yaratıldığı anlamını çıkarır. Seyyid Kutub – Allaah onu ve bizi affetsin- buna inanıyor muydu – bu ayrı bir konudur- ama bu söylediği bir hatadır.

İkincisi “Kul hu vallahu Ehad” ayetiyle alakalı olandır ki – kendim ve bazı diğer kardeşlerim okuduğunda Vahdetul Vücudu doğruladığını gördük-ve onu Cebr’in fıkrini ifade ederken bulduk ki bu bir kişinin yaptığı herşeyi zorla yaptığını ve hiçbir iradesi olmadığı fikridir.*

*( Ez Zilal :4/2328-12. baskı, Daarul Ilm Cidde)
Burda 3 noktayı belirtmem gerekiyor:

Birincisi : Seyyid Kutup – Allaah ona rahmet eylesin- burda hataladır ve eğer hayatta olsaydı ona bu hatasından dönmesi gerektiğinin vacib olduğunu söylerdik ve eğer yaşasaydı delilleri ona gösterildikden sonra hatasından dönmediği takdirde açıktan küfre düşerdi zira bu konular kişiyi kafir yapar çünkü bu sözler küfürdür.

İkincisi: Bizim için Seyyid Kutub’un ya da El Gazali’nin yada Mevdudi’nin yada Muhammed Kutub’un yada En Nadavi’nin kitaplarını onaylamamız caiz değildir yani onların islaam alimi olduğu bahanesiyle gençler için bu kitapların okunmasını onaylayıp onları diğer eserlerden engelleyemeyiz. Keza Et Turabi onuda bunların arasına koyun, hayatının ve ilm talebeliğinin ilk yıllarında olan birine bu kitaplar caiz değildir. Yoksa gençleriniz kardeşlerim Mutezile,Cahmi,vahdetu vücuda inanan bir kafir olarak yetişirki zavallı kişi bunun farkında bile olmaz.
Üçüncüsü: Her kimki bu kişilerin kitaplarını içindeki felaketleri bilmesine rağmen dağıtıyorsa işte o zaman vallaahi vallaahi onlar Ümmete ihanet içindedirler ve Ümmeti kandırıyorlardır ve korkarım ki bu hadis onlara uygulanır :

“Allaahın laneti bidatçıyı koruyanın üstüne olsun.” – İşte bunlar size Seyyid Kutupun ve Turabinin ve diğerlerinin kitaplarıyla ilgili 3 noktadır bunu benden kabul edin. *
*( Şeyhin 11/2/1413 H tarihli Yıkıma sebep olan yedi günahdan sakının adlı kasetinin 1. yüzünden alınmışdır)