“Mü’min mü’minin aynasıdır”

3) Ebû Hureyre dedi ki, Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:
“Mü’min mü’minin aynasıdır.” [Ebû Dâvûd 4918, senedi hasendir]

Ayna: senin onun önünde durduğunda sana şeklini gösterir, ister güzel sûret olsun, isterse düzeltilmeye ve değiştirilmeye ihtiyaç duyan sûret olsun.

İnsan dışarıya çıkmak istediğinde, aynanın önünde durur, belki onda güzelleştirilecek veya giderilecek bir şeye ihtiyaç duyulur. Kendini düzeltir, elbiselerini düzeltir.
İnsanın diğer insanlara temiz ve güzel bir manzara ile gözükmesi güzel bir şeydir.

Ancak, manevi bir ayna vardır ki, sana ayıplarını gösterir, o da senin müslüman kardeşindir.
Böylelikle mü’min, kardeşinin aynasıdır.
Kardeşin senin hangi hatan, noksanın ve tamamlanması gerekenlerin olduğunu bilir.
Böylelikle (onları) sana gösterir ve seni doğruya yönlendirir, öyleyse ondan kabul et.

Bunda kardeşinden, iç ve dış görünüşünde ki güzelleştirmeye dair bildirdiğini kabul etme için teşvik vardır.
Hem o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür.
Olur ki, insan kendini tam, kendinde hata olmadığını ve kendinde birşey olmadığını zanneder, oysa ki, nasihat veren kardeşi onda hata ve noksan görür, böylelikle onları ona bildirir.
Bu yüzden kendini, kendine ve kendi görüşüne sınırlama, kardeşine danış ve nasihat verdiğinde onu dinle.

Ve bunda iki mesele vardır:

1. Mesele:
İnsan kardeşinin, onda ayıplar gördüğünde, (verdiği) nasihatini kabul eder ve onu değiştirir.

2. Mesele:
Müslümana kardeşine nasihat etmesi vâciptir, onda noksanlar ve ayıplar gördüğünde susmaz.
Veya tam tersi, belki doğru olmayan bir şekilde onu över ve onu kendinde gizler, bu hilekarlıktır. “Mü’min kardeşinin aynasıdır”, onda onun şeklini ve tamamlanması ve düzeltilmesi için ihtiyaç duyulan şeyleri görür.

{Şeyh Salih El-Fevzân, Teshîlu’l-İlmâm bi fıkhi’l-Ehâdîsi min Bulûği’l-Merâm 6/304, Hadis no. 1535, Bulûğu’l-Merâm şerhi}

Posted in Uncategorized.