Kişiyi dinden çıkaran inanç söz ve ameller

Nevâkidu’l-İslâm Metni ve Şerhi
(Kişiyi Dinden Çıkaran İnanç Söz ve Ameller)
Her müslümanın bilmesi ve sakınması gereken söz ve ameller.
>
> Nevâkidu’l-İslâm isimli bu risale, Muhammed b. Abdilvehhab en-Necdi’ye ait küçük bir risaledir. Şeyh bu risalede, İslâm’dan çıkaran şeylerden on tanesini söz konusu etmiş ve onu “İslâm’ı Bozan Şeyler” anlamında. Nevâkidu’l-islâm ismiyle isimlendirmiştir.
>
> İslâm’ı Bozan Şeyler: Müslümanlıktan sonra küfrü/kâfir olmayı gerektiren şeylerdir.
>
> Şeyh’in bu risaledeki ifâdeleri, oldukça güzel ve özenlidir. Risalesini “Nevâkidu’l-İslâm/İslâm’ı Bozan Şeyler” olarak isimlendirmiştir. Bu da fıkıh kitaplarındaki “Nevâkidu’l-Vudû/Abdesti Bozan Şeyler yani temizlik hâlini yok eden şeyler bölümüne benzemektedir,
>
> Metin: Şeyhulislam Müceddid İmam Muhammed b. Abdilvehhab en-Necdi

NEVAKİDUL İSLAM METNİ
1. İbâdette Allah’a ortak koşmak.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Hiç şüphe yok ki Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar.Her kim, Allah’a ortak koşarsa, hiç şüphe yok ki büyük bir günah ile iftirâ etmiştir.”
(Nisâ Sûresi: 48)
2. Her kim, kendisiyle Allah arasına aracılar koyar, onlara yalvarır, onlardan şefaat ister veya onlara tevekkül ederse, icmâ ile kâfir olur.
3. Her kim, müşrikleri kâfir saymaz, onların kâfir olduklarından şüphe eder veya onların izledikleri yolun da doğru olduğunu söylerse, kâfir olur.
4. Tâğutların hükmünü, Peygamberin hükmüne tercih edenler gibi, her kim başkasının yolunun Peygamber-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in yolundan daha mükemmel olduğuna veya başkasının hükmünün Peygamberin hükmünden daha iyi olduğuna inanırsa, kâfir olur.
5. Rasûlullah-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu şeylerden birisini çirkin görüp sevmeyen kimse, o fiili yapsa dahi kâfir olur.
“Bu, onların Allah’ın indirdiği şeyi kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece (Allah) onların amellerini boşa çıkardı.” (Muhammet süresi 9/47)
6. Her kim, Rasûlullah-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu İslâm dîniyle veya sevap ve cezâ ile ilgili bir şeyle alay ederse, kâfir olur.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
(Muhammed’e) indirdiği Kur’an’dan hoşlanmayıp onu yalanla-dılar.Bundan dolayı Allah,onların amellerini boşa çıkardı.”(Muhammed Sûresi: 9)
“(Ey Muhammed! Onlara) de ki: Siz, Allah ile, âyetleri ile ve elçisiyle mi alay ediyordunuz? Hiç özür dilemeyin.Çünkü siz, alay ettiğiniz bu sözünüzle îmân ettikten sonra kâfir oldunuz.” (Tevbe Sûresi: 65-66)
7. Büyü yapmak. Kocasını seven kadını, büyü yoluyla kocasından nefret ettirerek arasını açmak veya birtakım şeytânî yollarla insana sevmediği bir şeyi sever ve ister hale getirmek de büyü çeşitlerindendir. Her kim, bunu yapar veya yapılmasına râzı olursa, kâfir olur.
8. Müslümanlara karşı müşrik ve kâfirleri desteklemek ve onlara yardım etmek.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Sizden her kim, onları (yahûdî ve hıristiyanları)dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, (kâfirleri dost edinen) zâlimleri asla doğru yola iletmez.”(Mâide Sûresi: 51)
9. Her kim, bazı insanların Muhammed-sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şeriatının dışına çıkabileceklerine (yani O’nun dîninden başka bir dîne tâbi olabileceklerine) inanırsa, kâfir olur:
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Oysa o iki melek, (Hârût ve Mârût) insanlara (nasihat ederek sihri öğrenmemeyi îkâz eder ve): ‘Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın sihri öğrenerek şeytanlara itaat edip kâfir olma» demedikçe de hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi” (Bakara Sûresi: 102)
“Her kim, İslâm’dan başka bir dîn ararsa, o dîn ondan asla kabul olunmayacaktır.Ve o, âhirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân Sûresi: 85)
10. İslâm dînini öğrenmemekte inat etmek veya bildiğiyle amel etmemek sûretiyle Allah’ın dîninden yüz çevirmek.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldığı halde, onlardan yüz çevirerek öğüt almayıp kibirlenen kimseden daha zâlim kim olabilir.Şüphesiz ki biz, (âyetlerimizden yüz çevirerek onlardan faydalanmayan) günahkârlardan intikam alacağız.” (Secde Sûresi: 22)
Bu
“İslâm’ı Bozan Şeyler”
ister şaka yoluyla ya ciddiyetle veya -küfre zorlama dışında- korkarması arasında fark yoktur.
Bunların tamamı tehlike bakımından çok büyük olup ve en çok meydana gelen şeylerdir.
Müslümanların bunlardan sakınması ve korkması gerekir.
Allah’ın gazabını ve elîm ikâbını gerektirecek şeylerden, yine Allah’a sığınırız.
Allah. yaratılmışların en hayırlısına, âli’ne ve sahaberine salat ve sellem etsin.