Hanefī Ālimlerin kabirler üzerine binalar yapmanın zararını beyān etmelerindeki gayretleri ve bu yapıların derhal yıkımına girişilmesine dair (irād ettikleri) nassları.

Şemsuddin el-Afgani

“Cuhûdu Ulema-i Hanefiyye Fî İbtâli Akâid’il Kubûriyye.” (s. 1642/ C. 3)

Hanefî Âlimlerin kabirler üzerine binalar yapmanın zararını beyân etmelerindeki gayretleri ve bu yapıların derhal yıkımına girişilmesine dair zikrettikleri nassları.

“Bağdat’taki hanefîlerin müftüsü İmâm Mahmûd el-Âlûsî (1270 h.), kabirlerin üzerine mescidler ve kubbelerin bina edilmesinin haramlığı ve bunların yıkılmasının vâcip olduğuna, bunun (kabirler üzerine mescid ve kubbe yapmanın) Allah’ın lanetini gerektirdiğine, bunun geçmiş kâfirlerin fiilerinden olup, Allah’a şirk koşmanın sebeplerinden ve büyük ve helâk edici günahlardan olduğuna, bu kabirlere yönelik ve onlar üzerinde namaz kılmanın, kabirlerle teberrük etmenin, tüm bunların büyük haramlardan olduğuna dair bir çok hadis  zikretmiştir.                                                                                                                       Sonra şöyle demiştir: (Kişinin kabrin yanında kabirden bereket umarak namaz kılmayı istemesi, bundan nehyeden (yasaklayan) delilin varlığı gereği sonra da icmânın varlığı gereği, Allah’a ve rasûlüne düşmanlığın ta kendisidir. Ve bu kabirlerin ve üzerindeki kubbelerin yıkılması için derhal girişimde bulunması vâciptir. Zira onlar Mescid-i Dırâr’dan daha zararlıdırlar, çünkü onlar Rasûl’ün emrine karşı gelinerek yapılmıştır. Peygamber Aleyhi’s Selâtu ve’s Selâm bunu yasaklamıştır ve yükseltilmiş kabirlerin yıkılmasını emretmiştir. Ve kabirlerin üstündeki bütün kandillerin yok edilmesi vâciptir ve bunların kabir üzerine ne vakıf olarak ne de adak olarak konulması doğru değildir. Rûhü’l Meânî Tefsiri (15/238).”

Kaynak: “Cuhûdu Ulema-i Hanefiyye Fî İbtâli Akâid’il Kubûriyye.” (s. 1642/ C. 3)
Referans: “Cuhûdu Ulema-i Hanefiyye Fî İbtâli Akâid’il Kubûriyye.” (s. 1642/ C. 3)
Anahtar Kelimeler:  Tevhid, Uluhiyet, Kabir, Davet, İslam
Kategori: Tevhid

Posted in Uncategorized.